Нашият екип

Сфери на дейност:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Контакти

e-mail: p.antonov@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Петър Антонов

Съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Адвокат в Софийската адвокатска колегия и адвокат от 1999 г. Осъществява процесуално представителство пред съдилищата и арбитражите в страната, както и пред Комисията за защита на конкуренцията. Предоставя консултации на местни и чуждестранни клиенти в областта на търговските сделки, преките и непреки инвестиции, банковото право, ценните книжа, учредяване и преобразуване на търговски дружества, несъстоятелност, концесионни процедури.

2008 г. -  лектор на конгреса на Асоциацията на Европейските адвокати в Букурещ, Румъния – „Правна рамка на чуждестранните инвестиции в България и данъчни предимства“.

2010 г. – завършен курс по арбитраж към АС при БТПП.

2016 г. - Сертификат за признателност за принос във връзка с Ежегодния доклад на Световната банка Doing Business 2016 (Условията за правене на бизнес): Оценка на качеството и ефективността на регулирането.

Ползва писмено и говоримо английски и сръбски език.