Our team

Activities:

  • Консултации в областта на гражданското и търговско право
  • Процесуално представителство по граждански и търговски дела и несъстоятелност
  • Консултации в областта на административното и данъчното право
  • Процесуално представителство по административни и данъчни дела
  • Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ
  • Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Contacts

e-mail: g.atanasov@lawdap.com
Тел.: (+359 2) 923 87 10

Георги Атанасов

Съдружник

Завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1992 г. със специализация в процесуалното представителство в съдебни и арбитражни производства.

Университетски преподавател по гражданско и търговско право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски” (1985-1996).

Хоноруван преподавател по търговско право в Нов Български Университет (2000-2006).

Заместник-председател на Научно-методическия съвет към Софийската адвокатска колегия (до 2012 г.). Член на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (2013- ).

Лектор в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Преди вписването му като адвокат – председател на Районния съд – Исперих (1982-1985), председател на Пети районен съд – гр. София (1985-1989), заместник-председател на Софийския градски съд (1989-1992).

Ползва писмено и говоримо руски и английски език.