За нас

Адвокатското дружество Доковска, Атанасов и съдружници възниква като юридическо лице през 2005 г., когато е вписано в регистъра на адвокатските дружества към Софийския градски съд по фирмено дело № 7269/2005 г. в съответствие със Закона за адвокатурата, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 55 от 25.06.2004 г. Преди законодателното уреждане на правноорганизационната форма „адвокатско дружесто” членовете от екипа имат своя обща предистория. През 1992 г. част от съдружниците, които практикуват в областта на гражданското право, обединяват усилията си и основават адвокатска кантора Атанасови, Чуклева и съдружници. Другата част от тях – насочили усилията си в областта на наказателното право, практикуват под наименованието Доковска, Вандова, Лулчева. След анализ на политико-икономическите процеси в Република България и възникналите предизвикателства пред адвокатската професия, и след като преценяват, че само всеобхватната и комплексна правна помощ е в състояние да удовлетвори потребностите на обществото, членовете на двете неформални обединения достигат до идеята за създаване на дружество, което може да предостави широкоспектърна професионална помощ – както в областта на гражданското право в широк смисъл, така и в областта на наказателното право.

Дружеството гради своята дейност на личния морал на всеки от съдружниците и на принципите: точно спазване на закона и правилата на адвокатската етика, професионален подход при защита интересите на клиентите, стриктно спазване на адвокатската тайна, колегиалност, гъвкави форми за заплащане на извършената правна работа.

Адвокатското дружество е член на „AEL” (Асоциация на европейските адвокати). Включено е в справочниците за водещи европейски адвокати в сферата на бизнеса на „Chambers & Partners” – „Chambers Europe” за 2011 г. и 2012 г., като един от лидерите в областта на процесуалното представителство при разрешаване на спорове. През 2011 г. e избрано за най-добро дружество в областта на наказателното право и е включено в годишния справочник за най-добрите адвокати в света за същата година на „Global Law Experts“.

Дружеството активно съдейства за повишването на правната квалификация както на своите членове, така и на стажанти, младши адвокати и асоциирани адвокати.

По въпроси, засягащи правната традиция и основите на правния ред в Република България, дружеството предоставя и безвъзмездна правна помощ.

Съдружници от дружеството участват като експерти при подготовката на законопроекти и проекти за подзаконови нормативни актове и при мониторингови проучвания за ефекта от прилагането на действащото в страната законодателство. Изготвят становища в производства по издаване на тълкувателни решения от Върховния касационен съд на Република България и по дела на Конституционния съд на Република България.