Обратно

Сфери на дейност

Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

Дружеството разполага с екип от подготвени специалисти в областта на гражданското и търговското право, които подпомагат клиентите при избора на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение. От особено значение за защитата на поверените интереси е и гарантираното участие на адвокатите във воденето на преговорите с насрещната страна с цел изясняване в максимална степен на всички правни аспекти на договора още преди сключването му, както и гарантиране на точното му изпълнение от страните.

Дружеството предлага възможност за водене на преговори от името на клиента на три езика – български, английски и руски език.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Виж всички