Обратно

Сфери на дейност

Процесуално представителство пред КЗК, Патентното ведомство и Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

Адвокатите на дружеството притежават значителен опит в сферата на процесуалното представителство на местни и чуждестранни клиенти пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в производства по обжалване на процедури по възлагане на обществени поръчки. Дружеството предлага на своите клиенти квалифицирана правна помощ за разрешаване на спорове пред КЗК във връзка с действия и бездействия, представляващи нелоялна конкуренция, както и в спорове, свързани с картелни споразумения и концентрация на стопанска дейност. Членовете на екипа разполагат с експертни правни знания за регистрацията на търговски марки, географски означения, патенти, изобретения и полезни модели, промишлен дизайн и др. в Патентното ведомство на Република България и предоставят консултации относно тяхното законосъобразно използване и тяхната защита, включително по съдебен ред. Дружеството активно подпомага и осъществява всички видове регистърни производства, свързани с вписвания, заличавания и обявявания на обстоятелства относно търговците и юридическите лица с нестопанска цел в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, и се ангажира успешно с представителство пред компетентните съдилища в производства по обжалване на постановени откази от Агенцията по вписванията, както и в искови производства за защита от неистинско, нищожно и недопустимо вписване.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Виж всички