Обратно

Сфери на дейност

Консултации в областта на гражданското и търговско право

По конкретно отправени запитвания или в рамките на абонаментно правно обслужване дружеството предоставя устни и писмени консултации и мотивирани становища по въпроси от всички отрасли на българското гражданско и търговско право, в това число (но не само) по проблеми, свързани с:

  • вещното, семейното и наследственото право;
  • всички източници на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер;
  • дружественото право – форма на сдружаване, уреждане както на вътрешните отношения в дружествата, така и на отношенията им с трети лица;
  • вещноправния, гражданскоправния, търговскоправния, дружественоправния и трудовоправния режими, приложими административноправни норми, в т.ч. свързаните с устройство на територията, държавна и общинска собственост, приватизация, подземни богатства, енергетика, обществени поръчки и концесии.

Нашият екип в тази сфера

Георги Атанасов

Георги Атанасов

Съдружник
Цветана Чуклева

Цветана Чуклева

Съдружник
Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Петър Антонов

Петър Антонов

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички