Обратно

Сфери на дейност

Изготвяне на документи и книжа в областта на дружественото право

Въз основа на договор за абонаментно обслужване или при възлагане на конкретен казус адвокатите от Доковска, Атанасов и съдружници оказват пълно и качествено съдействие при:

  • Изготвяне на учредителни документи за първоначална регистрация на търговски дружества, клонове и търговски представителства и депозирането им по електронен път пред Агенцията по вписванията;
  • Изготвяне на документи за осъществяване на вътрешноорганизационни промени в структурата и управлението на дружеството, в т.ч. приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала, апортни вноски, договори за възлагане на управление и др., както и провеждане на необходимите по закон процедури пред Търговския регистър по вписване на промени в статута на търговските дружества;
  • Изготвяне на документи и консултиране по правни въпроси, възникващи при различните форми на преобразуване или прекратяване на търговски дружества;
  • Организация, провеждане и оформяне на документи, свързани с провеждането на учредителни и общи събрания и заседания на органи на управление на дружествата;
  • Разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи чрез сключване на извънсъдебни споразумения, а при необходимост – чрез процесуално представителство.

Нашият екип в тази сфера

Михаил Бояджиев

Михаил Бояджиев

Съдружник
Георги Сланчев

Георги Сланчев

Съдружник
Андон Добчев

Андон Добчев

Адвокат
Виж всички